OW drukarni

1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich klientów. Zamówienie usług druku może złożyć każdy, kto zapoznał się z naszym Regulaminem i go akceptuje. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę przesyłanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ew. naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw. Betmor Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim danych teleadresowych swoich Klientów. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do kontaktów potrzebnych podczas wykonywania zleceń, rozliczania opłat za realizowane zlecenia, dostaw pod wskazany adres, informowania Państwa o ważnych zmianach w ofercie, a także działań marketingowych zgodnych z obowiązującym prawem.(Ust. z dn 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z obowiązującymi zmianami.) Klient akceptując Regulamin zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

2. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. Na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb. Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały nazwę firmy i format zlecenia. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna. Pliki uszkodzone, czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawierające wirusy, nie spełniające wymagań do druku – nie mogą być realizowane, o takim fakcie poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu plików jednak nie później niż data realizacji zamówienia. Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach, ani anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach Betmor Sp. z o.o. może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż data realizacji zlecenia.

3. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

4. W przypadku płatność przelewem oraz płatność elektronicznej, termin realizacji zlecenia liczy się od daty: – Złożenia zlecenia. – Zaksięgowaniem na naszym koncie wpływu opłaty za zlecenie. – Przesłania (bądź akceptacji zleconego przez Klienta) poprawnego projektu do druku do 9.00 dnia roboczego, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

5. W przypadku płatności za pobraniem, termin realizacji zlecenia liczy się od daty: – Złożenia zlecenia. – Przesłania (bądź akceptacji zleconego przez Klienta) poprawnego projektu do druku do 9.00 dnia roboczego, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

6. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Klient wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia np. – Zmiana jakichkolwiek parametrów pracy(rodzaju papieru, wymiaru, sposobu obróbki introligatorskiej i innych).- Zmiana miejsca i/lub sposobu dostawy.- Wszelkie inne zmiany do pierwotnie złożonego zamówienia. Wprowadzenie takich zmian może być objęte dodatkowymi kosztami, nieujętymi w cennikach, które będzie musiał zaakceptować Klient. W przypadku braku akceptacji przez Klienta dodatkowych kosztów, zamówienie jest realizowane w pierwotnym brzmieniu.

7. Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik pisemnie lub drogą e-mailową.

8. Betmor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu realizacji zamówienia.

9. Przesyłanie projektów i plików niezbędnych do realizacji zlecenia. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. Na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb. Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały nazwę firmy i format zlecenia. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna. Podstawowym formatem przyjmowanych prac jest pdf. Przy przygotowywaniu pliku do druku należy wziąć pod uwagę tolerancję błędu krajarki, która może wynieść do 2 mm. Prace mogą być przysłane w otwartych plikach z programów graficznych, w takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z różnicy wersji oprogramowania. Nośniki danych, na których są dostarczane projekty, nie są odsyłane i nie są archiwizowane. Własność intelektualna klienta zawarta w plikach przesłanych przez FTP może być chroniona przed dostępem osób trzecich tylko wtedy, gdy pliki te zostaną przesłane na indywidualne konto FTP (możemy stworzyć takie konto w wyjątkowych przypadkach na prośbę Klienta, jeśli Klient zawarł taki wymóg w osobnej umowie o współpracy). Nie możemy zapewnić takiej ochrony w przypadku ogólnodostępnego konta FTP.

10. Dostawa zamówień. Termin dostawy = suma czasu realizacji druku i czasu dostawy przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską. Szczegóły na temat warunków realizacji dostawy dostępne na www.dpd.com Betmor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu. W przypadku nie doręczenie produktu z przyczyn niezależnych od wykonawcy i doręczyciela, kupujący zostaje obciążony kosztami ponownej wysyłki.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań, warunkiem dochodzenia reklamacji jest przesłanie przed drukiem odbitki próbnej (certyfikowanego proofa cyfrowego lub kromalinu).

12. Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie emailem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby Betmor Sp. z o.o. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Betmor Sp. z o.o. W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania. Powodem reklamacji nie może być różnica w kolorystyce między sposobem ich wyświetlania przez większość monitorów a drukiem, ponieważ takie porównanie jest niepoprawne technologicznie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.

13. Drukarnia ma prawo zwrotu zaliczki w terminie do 14 dni od momentu anulacji zlecenia.

14. Projekty, które Państwo zamawiają u nas są częścią składową zamówienia na realizację druku zamówionego produktu. Prawa autorskie do projektów posiada nasza firma i ich przekazanie jest możliwe, ale za dodatkową opłatą.

15. W przypadku rezygnacji z wykonanego przez Drukarnię projektu lub wykonanych poprawek , będzie naliczony koszt wykonania projektów wstępnych.

16. Dopuszczalne jest wystąpienie maksymalnej różnicy ilościowej +/- 2%  w stosunku do składanego zamówienia. W przypadku produktów z registrami, oprawie spiralnej, dopuszczalna różnica ilościowa wynosi +/- 8%  w takiej sytuacji faktura końcowa umniejszana jest o ilość brakujących sztuk, przemnażając ich wartość przez cenę jednostkową.

17. Ochrona danych osobowych Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Betmor Sp. z o.o. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, iż udostępniając Drukarni Betmor Sp. z o.o. materiały potrzebne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelką odpowiedzialność za niezgodność przekazanych materiałów z podaną ustawą ponosi Zamawiający. Administratorem danych jest Drukarnia Betmor Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Poznaniu, ul. Chlebowa 16. Administrator danych poddaje je archiwizacji w celach księgowych oraz marketingowych i ma prawo do usunięcia tych danych osobowych bez obowiązku uprzedniego informowania Klienta.

Masz gotowy pomysł
lub potrzebujesz innego produktu?

Krzysztof dobierze dla Ciebie idealnie dopasowane rozwiązanie oraz przygotuje dla Ciebie atrakcyjną ofertę!

tel.: 733 779 778

    Zostaw swój numer telefonu, skontaktujemy
    się z Tobą w ciągu 24 godzin!    dev